Algemene Voorwaarden

 

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor elke aanbieding en behandeling Beauty Loft Apeldoorn en een klant waarop Beauty Loft Apeldoorn deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

2. Afspraken

De klant moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak telefonisch aan Beauty Loft Apeldoorn melden. 

Indien de klant deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, is Beauty Loft Apeldoorn gerechtigd om het gehele afgesproken bedrag aan de klant te berekenen. Indien de klant meer dan tien minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Beauty Loft Apeldoorn de behandeling weigeren en het gehele afgesproken bedrag in rekening brengen. De klant is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de gemaakte afspraak. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

 

3. Betaling

Beauty Loft Apeldoorn vermeldt alle prijzen van behandelingen zichtbaar op de website. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd. De klant dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pin te voldoen.

Bij een gemiste afspraak wordt het gehele bedrag in rekening gebracht. Er zal een factuur verzonden worden die uiterlijk binnen 7 dagen betaald dient te zijn. Wanneer de betalingstermijn overschreden wordt volgen twee herinneringen. Als de factuur hierna nog niet betaald is zal Beauty Loft Apeldoorn de factuur uit handen geven aan een incassobureau. De daarbij behorende kosten zijn voor de klant.

In het geval dat klant al eerder permanente make up heeft laten zetten is zij verplicht Beauty Loft Apeldoorn vooraf het maken van een afspraak hiervan op de hoogte te stellen. In sommige gevallen is het niet mogelijk om een behandeling uit te voeren met oude permanente make up. In het geval dat dit vooraf niet wordt overlegd wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

De klant is verplicht om het volledige bedrag te betalen bij het maken van een afspraak en gaat hiermee akkoord. 

 

4. Persoonsgegevens & privacy

De klant voorziet Beauty Loft Apeldoorn vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Beauty Loft Apeldoorn aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Beauty Loft Apeldoorn neemt de persoonlijke gegevens van de klant op in de administratie. Beauty Loft Apeldoorn behandelt de vertrouwelijke gegevens van de klant volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Beauty Loft Apeldoorn zal gegevens van de klant niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de klant. Het e-mailadres van de klant wordt eventueel door Beauty Loft Apeldoorn gebruikt om een digitale nieuwsbrief naar te sturen, indien de klant deze niet wil ontvangen, kan de klant dit vooraf aangeven of zich afmelden voor de nieuwsbrief.

 

5. Geheimhouding

Beauty Loft Apeldoorn is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de klant is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Beauty Loft Apeldoorn verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

6. Aansprakelijkheid

Beauty Loft Apeldoorn is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Beauty Loft Apeldoorn is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Beauty Loft Apeldoorn is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar de praktijk.

 

7. Beschadiging en diefstal

Beauty Loft Apeldoorn heeft het recht van de klant een schadevergoeding te eisen indien de klant meubilair, apparatuur, producten of ander eigendom beschadigt. Beauty Loft Apeldoorn meldt diefstal altijd bij de politie. 

 

8. Klachten

Indien de klant een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen twee werkdagen na ontdekking gemeld worden aan Beauty Loft Apeldoorn. Beauty Loft Apeldoorn zal bij ontvangst van de melding een bevestiging sturen. Beauty Loft Apeldoorn zal de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is zal Beauty Loft Apeldoorn de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos is geworden. Indien Beauty Loft Apeldoorn en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

 

9. Behoorlijk gedrag

De klant behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de klant na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Beauty Loft Apeldoorn het recht de klant de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

 

10. Annuleren

Het is niet mogelijk om een geboekte afspraak te annuleren. Aanbetalingen worden in geen enkel geval terugbetaald. Wij bieden de optie om deze afspraak éénmalig te verschuiven naar andere beschikbare datum. Voor afspraken dient dit 48 uur van tevoren in overleg afgestemd en bevestigd te worden door Beauty Loft Apeldoorn.

 

11. Beeldmateriaal

Voor de behandeling wordt gevraagd of de klant toestemming geeft voor het maken van foto’s en/of video’s. Deze worden gebruikt voor promotiedoeleinden. Indien er geen toestemming wordt gegeven zullen wij geen beeldmateriaal gebruiken van de klant. Onze opleidingen worden voor promotiedoeleinden gefilmd. Hiervoor dient toestemming te worden gegeven.

 

 
× Stel je vraag...